Zelf een project?

Heb je zelf een vooruitstrevend project? Vul dan het formulier in.

Als jouw project een pionier- project is waar anderen iets van kunnen opsteken, dan zetten we dit live op de site.

Via projectadvies-op-maat kan je als lokale overhed begeleiding inroepen van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Oost-Vlaanderen
  • Het project streeft een hoog ambitieniveau (zie thema's) na op het gebied van duurzaam bouwen en/of duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De minimum vereiste voor nieuwbouw is een bijna energieneutraal gebouw.
  • Het project wil een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen
  • zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten komen in aanmerking, maar ook stedenbouwkundige projecten zoals masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsplannen,verkavelingen of ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Volgende thema's zijn geïntegreerd in het project

1.        Inplanting en functie: Is dit een goede locatie? Gebruikt dit project de ruimte duurzaam en stimulerend? Onder dit thema valt onder andere: keuze locatie, herbestemming, onderdeel van breder ruimtelijk project, kernversterking, stadsvernieuwing...

2.         Beheer project: Hoe op een duurzame wijze je project realiseren? Werfinrichting, vermijden werfvervuiling, beheer gevaarlijke stoffen, algemeen werfbeheer en -transport, aandacht voor later onderhoud en beheer v.h. gebouw/site, voorzieningen ifv toekomstige ontwikkelingen, ...

3.         Energie: Hoe kan een zo energieneutraal mogelijk project nagestreefd worden? Ambitieniveau betreffende energieprestatie, energiezuinige woonvorm/type of planschikking, opbouw en kwaliteit van de gebouwschil (bijzondere details), strategie verwarmen/koelen, respecteren trias energetica, gebruikte technieken betreffende reductie energieverbruik of opwekking energie, groene stroom, integratie toekomstige technieken ...

4.         Mobiliteit en transport: Ontsluiting openbaar vervoer, bereikbaarheid fietsers en voetgangers, fietsvoorzieningen, locatie,…

5.         Water: Hoe gaat het project om met de natuurlijke waterkringloop? Beperking waterverbruik, beheer/hergebruik hemelwater, beheer/hergebruik afvalwater, infiltratie, vermijden verhardingen, ...

6.         Ecologie en landgebruik. Hoe kan de ecologische waarde van het perceel versterkt worden? Behoud/versterking v. ecologische weefsel op perceel, natuurvriendelijk onderhoud, aard aanplanting,streekeigen fauna en flora, ...

7.         Vervuiling: Hoe wordt de impact van het project op zijn omgeving zo laag mogelijkgehouden? Sanering bodem, bodemgebruik, omgang met: geluidsoverlast, lichtpollutie, stedelijke opwarming,...

8.         Grondstoffen en afval: Is er sprake van een duurzaam beheer van de grondstoffenkringloop? Rationeel materiaalgebruik door dimensionering, aankoopbeleid en/of hergebruik, door materiaal- en grondstofkeuze (labels, recyclage, lokaal aanbod,…), door afvalverwerking ….

9.         Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid: Wordt er gezorgd voor een gezonde en toegankelijke werk- en verblijfomgeving? Het creëren van een aangenaam binnenklimaat (akoestiek, daglichttoetreding, oververhitting, binnenluchtkwaliteit), veiligheid, integrale toegankelijkheid, aanpasbaarheid i.f.v. toekomstige functieherziening, integratie/versterking sociaal weefsel, werkomgeving, ...