Gemeenschappelijk eco-wonen

Onze huidige verspreide manier van wonen met lage dichtheid, in huizen die weinig energiezuinig zijn, is op vele vlakken nefast voor ons leefmilieu. Ook de economische kosten zijn torenhoog. Het antwoord voor deze problemen moet gezocht worden in klimaatvriendelijke kernversterking.

Gemeenschappelijk Eco-wonen kan structureel bijdragen aan de oplossing van bovengestelde problemen. Bovendien is het een participatief concept dat een antwoord biedt op veel maatschappelijke vraagstukken (sociale samenhang, gezinsverdunning, zorg,...). Ook het potentieel is groot. In de praktijk worden geïnteresseerde woongroepen geconfronteerd met heel wat moeilijkheden: het vinden van een site, stedenbouwkundige voorschriften, ecologische voorschriften en regelgeving allerhande.

De lokale overheden, als coördinatoren van het lokale woonbeleid, houden veel sleutels  in handen en spelen een cruciale rol in het laten slagen van initiatieven tot gemeenschappelijk eco-wonen.

Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen willen in de periode 2014 - 2015 lokale woonactoren informeren en begeleiden bij het opzetten van gemeenschappelijk eco-woon projecten. De Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen zullen de knip op de pols houden omtrent alle duurzaamheidsaspecten. Bedoeling is zo te komen tot meer goede voorbeelden die op hun beurt anderen kunnen inspireren. We zoeken lokale actoren die, met een goede begeleiding, voortrekker willen zijn!

Om dit project in goede banen te leiden wordt er nauw afgestemd met andere actoren die rond hetzelfde thema werken zoals de Vlaamse Bouwmeester, het Transitienetwerk DuWoBo, de werkgroep Duurzame Wijken, de provinciale steunpunten, VVSG, VIBE, Passiefhuis Platform, Community Land Trust, Abbeyfield, enzovoort.

Het project komt tegemoet aan de doelstelling gesteld in de beleidsdomeinen Wonen, Ruimte, Klimaat, Welzijn en nog vele andere en is mogelijk met de steun van de Vlaamse overheid en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.